Kính gửi:

 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Giám đốc Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp;

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.

         

Thực hiện Công văn số 276/UBND-KGVX ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có Kế hoạch số 04/KH-SGDKHCN ngày 18/01/2022 kèm theo). Trong đó, tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp sau khi được bàn giao; tổ chức vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên nhà trường, lớp học; kịp thời thông tin cho phụ huynh học sinh được biết kế hoạch cho học sinh đi học trở lại của nhà trường để có kế hoạch phối hợp thực hiện.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh theo dõi, quản lý sức khỏe của người học để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Động viên, khuyến khích phụ huynh học sinh thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho con em mình trong ngày đầu tiên cho học sinh đi học trở lại. Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên 03 ngày/lần và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

3. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức các hoạt động bổ trợ khi tập trung học sinh trở lại trường. Trong đó, quan tâm triển khai thực hiện các hoạt động sau:

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID -19 (bố trí máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn; bố trí đủ xà phòng và nước sạch ở nhà vệ sinh; thùng đựng chất thải sinh hoạt, chất thải y tế;...); bố trí lối đi, phân luồng học sinh khi vào trường và khi tan trường;

- Đối với các cơ sở giáo dục chưa có cán bộ y tế trường học thì chủ động liên hệ với các Trạm Y tế để hợp đồng nhân viên Y tế (là những cộng tác viên của các trạm Y tế lưu động của địa phương) làm nhiệm vụ theo dõi sức khỏe của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong thời gian cho học sinh trở lại trường.

- Đối với cơ sở giáo dục có quy mô trên 1.500 học sinh hoặc có từ 02 cơ sở riêng biệt trở lên thì phải bố trí 02 nhân viên Y tế làm nhiệm vụ theo dõi sức khỏe của toàn trường trong 01, 02 tháng (sau khi học sinh đi học lại).

          - Đối với các lớp bố trí trên 45 học sinh/lớp thì nhà trường thực hiện tách làm 02 lớp để tổ chức dạy và học trong khoảng thời gian từ 01- 02 tuần. Khi tình hình trở lại bình thường, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ sẽ có chỉ đạo thực hiện việc tổ chức dạy và học đối với các lớp này.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, tăng cường hoạt động thể chất, giáo dục kỹ năng, củng cố, bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới, phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường. Tiếp tục tăng cường những yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp; tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết thúc năm học phù hợp.

4. Kịp thời tổng hợp, báo cáo thống kê số liệu học sinh đến trường theo các biểu mẫu được các phòng chuyên môn chia sẻ qua Google Drive của đơn vị (có mẫu gửi qua hộp thư điện tử của đơn vị) trong tuần đầu tiên.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung Công văn này./.

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Như trên;

- Sở Y tế (để phối hợp);

- UBND các huyện, thị xã, TP (để phối hợp);

- Giám đốc, các Phó Giám đốc;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Võ Thanh Giang

 

 

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU

SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:122/SGDKHCN-TCHC

Bạc Liêu, ngày 28tháng01năm 2022

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch

tổ chức dạy học trực tiếp cho

học sinh tại các cơ sở giáo dục

trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu