PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:06 /KH-MNHM                                                               Hưng Hội, ngày 27 tháng  01 năm 2022

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY TRỰC TIẾP CHO HỌC SINH

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Công văn số 5069/BGDĐT-GDTC ngày 04/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học;

          Thực hiện Công văn số 27/SGDKHCN-TCHC ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

          Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường MN Họa Mi xây dựng kế hoạch tổ chức day học trực tiếp cho học sinh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học, giữ vững mục tiêu chất lượng giáo dục.

- Hỗ trợ cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động giáo dục.

          2. Yêu cầu

- Đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch dạy học của địa phương, của tỉnh; thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống dịch bệnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

- Cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, thông điệp “OK” của Bộ Y tế. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục; xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chuẩn bị

          - Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cơ sở vật chất trường, lớp chuẩn bị cho trẻ đến trường (hoàn thành trước ngày 27/01/2022).

- Thực hiện sửa chữa, hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp; vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên nhà trường, lớp học; thông tin cho cha mẹ học sinh được biết về kế hoạch cho học sinh đi học trở lại của nhà trường (hoàn thành trước ngày 09/02/2022).

- Nhà trường xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại đơn vị mình khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại và được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện kiểm tra, thẩm định (hoàn thành trước ngày 05/02/2022).

2.Tổ chức hoạt động dạy trực tiếp

2.1. Tuần thứ tư (từ ngày 28/02 - 05/3).

- Tập trung trẻ mẫu giáo 5 tuổi (lớp Lá), cụ thể:

- Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi (lớp Lá) đến trường học 01 buổi/ngày.

2.2. Tuần thứ năm (từ ngày 07/3 - 12/3).

Tập trung trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi (lớp Mầm, Chồi, Lá), cụ thể:

- Tiếp tục tổ chức cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi (lớp Mầm), mẫu giáo 4 tuổi (lớp Chồi) đến trường học 01 buổi/ngày.

2.3. Từ tuần thứ sáu (từ ngày 14/3 - 19/3) trở đi.

Tập trung trẻ nhà trẻ, mẫu giáo, cụ thể:

- Tổ chức cho tất cả trẻ em ở các độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đến trường học 01 buổi/ngày.

*Lưu ý: Trong thời gian tập trung trẻ trường không tổ chức ăn bán trú, không tổ chức các hoạt động tập thể, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. Sau ngày 19/3/2022, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, khi có văn bản của Sở GD-KHCN hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức nuôi dạy, giáo dục và ăn bán trú tré.

3. Quy định về công tác phòng, chống dịch khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại của trường (Có phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cơ sở vật chất trường lớp để sửa chữa, hoàn thiện; đồng thời thực hiện khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp trở lại đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của người học để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc COVID-19, F1, F2 tại đơn vị trình cơ quan chuyên môn phê duyệt.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; thành lập Tổ an toàn COVID-19 trong trường học, mỗi Tổ an toàn COVID-19 có từ 5-7 người, do Thủ trưởng đơn vị làm Tổ trưởng và chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị mình.

- Phối hợp với trạm Y tế địa phương triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

- Kịp thời thông tin cho cha mẹ học sinh được biết về kế hoạch cho học sinh đi học trở lại của nhà trường để có kế hoạch phối hợp thực hiện.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID -19 (bố trí máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn; bố trí đủ xà phòng và nước sạch ở nhà vệ sinh: thùng đựng chất thải sinh hoạt, chất thải y tế...); bố trí đầy đủ xà phòng và nước sạch ở nhà vệ sinh; thùng đựng chất thải sinh hoạt, chất thải y tế;…); bố trí lối đi, phân luồng học sinh khi vào trường và khi tan trường.

- Khi có trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 nhà trường kịp thời khẩn trương phối hợp với trạm y tế địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch; đồng thời thông tin, báo cáo về cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp để kịp thời nắm bắt và chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ của trường MN Họa Mi.

Nơi nhận:                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT;                                                                                     ( Đã ký)

- Tổ chuyên môn, GV;                                                                         Mã Mỹ Phương                                     

- Lưu: VT.